Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o.

 

43-382 Bielsko-Biała ul. Tadeusza Regera 30,

 tel: +48 33 82 80 800, +48 33 82 80 900, e-mail: wapienica@wapienica.pl

www.globus-wapienica.eu


Jesteśmy pierwszą fabryką narzędzi piłowych w Polsce i jednym z największych producentów narzędzi skrawających, mających zastosowanie w wyspecjalizowanych procesach obróbczych takich materiałów jak: drewno, metal, AL., PVC, beton, itp. Dziś, oprócz dostarczania wysokiej jakości narzędzi oferujemy kompleksowe usługi doradcze profesjonalnego zespołu doradców technicznych oraz szeroki wachlarz usług posprzedażowych.

YouTube player

 

Naszą misją jest zaspokajanie Państwa potrzeb poprzez dostarczanie narzędzi najwyższej jakości, łatwo dostępnych, cechujących się niezawodnością, co osiągamy dzięki  zaangażowaniu i profesjonalnemu podejściu do procesu produkcji narzędzi marki Globus.

Nasz cel to stały rozwój, który realizujemy dzięki inwestycjom w nowe technologie wytwarzania naszych produktów oraz ustawiczne samokształcenie się naszego zespołu techniczno-handlowego i badawczego, aby sprostać ciągle rosnącym oczekiwaniom naszych klientów.

W naszej pracy wykorzystujemy własne, wieloletnie doświadczenie przemysłowo-konstrukcyjne i naukowo-badawcze oraz wysokie kwalifikacje i zaangażowanie pracowników firmy. Na przestrzeni ponad 100-letniej działalności systematycznie doskonaliliśmy technologię wytwarzania produktów, wprowadzając nowoczesne obrabiarki, centra sterowane numerycznie, a pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku jako jedni z pierwszych w Polsce także technikę cięcia laserowego dysków. Wydziały produkcyjne zakładu dysponujące obecnie nowoczesnym i zautomatyzowanym parkiem maszynowym, obsługiwanym przez pracowników o najwyższych kwalifikacjach, stanowią gwarancję wysokiej jakości produkowanych narzędzi.

Szeroki Wybór Produktów
Nasza oferta to bogaty i zróżnicowany asortyment, obejmujący szeroką gamę produktów. Dużą część stanowią wyjątkowe narzędzia, tworzone specjalnie na indywidualne zamówienia naszych klientów. Z uwagi na różnorodność naszych narzędzi, prezentujemy nasze produkty według poniższej szczegółowej charakterystyki:

Oprócz wytwarzania w/w produktów realizujemy także usługi w zakresie:

Działania w naszej firmie oparte są o specjalnie opracowane i ściśle realizowane procesy zarządzania. Na podstawie przyjętej polityki jakości oraz zawartych w niej celów stanowiących podstawy do wyznaczenia celów procesów oraz analizy ich realizacji, kierownictwo firmy określa cele i ich mierniki.

PROCESY ZARZĄDZANIA

Projektowanie i konstrukcja wyrobu
Konstruktorzy Fabryki wykonują projekty nowych wyrobów oraz modernizują produkowane narzędzia. Projekty wyrobów muszą spełniać wymagania indywidualne Klientów, wymagania obowiązujących przepisów w zakresie BHP i ochrony środowiska, a także wymagania przywołanych norm polskich lub zagranicznych.

Zakupy
Dział zaopatrzeniowa zapewnia zasilanie procesów produkcyjnych w materiały, surowce i elementy spełniające wymagania techniczno-jakościowe, określone w procesach technologicznych.

Oznaczenie wyrobu i jego identyfikacja
Stosowane w Fabryce oznaczenia identyfikacyjne wyrobów lub partii wyrobów, umożliwiają ich odniesienie do prowadzonych zapisów,
a także do osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Sterowanie procesem produkcyjnym
Procesy produkcyjne w Fabryce prowadzone są w oparciu o:

  • potrzeby naszych odbiorców
  • miesięczne planowanie produkcji,
  • analizę możliwości zdolności produkcyjnych oraz możliwości zaopatrzeniowych,
  • dokumentację technologiczną.

Kontrola i badania
Celem działań związanych z obszarem kontroli i badań jest zapewnienie, że:

  • do produkcji nie zostaną użyte surowce i materiały nie spełniające wymagań,
  • półwyroby nie spełniające wymagań nie zostaną użyte do dalszych operacji,
  • nie spełniające wymagań wyroby ni zostaną przekazane do klienta.

Sprzęt kontrolno-pomiarowy
Sprzęt kontrolno-pomiarowy używany w Fabryce do pomiarów i badań podlega systematycznemu nadzorowaniu poprzez objęcie tego sprzętu systemem wzorcowań. Status ważności wzorcowania dla każdego z przyrządów oznaczony jest specjalnymi nalepkami z terminem ważności. Każdy z przyrządów ujęty jest w ewidencji, a wyniki wzorcowania wpisywane są w kartotekach przyrządów.

Status wyrobu związany z kontrolą i badaniami
Materiały i surowce oraz półwyroby i wyroby przed kontrolą lub nie spełniające wymagań po kontroli zostają odpowiednio oznaczone
i oddzielone.

Działania zapobiegawcze i korygujące
Stwierdzone zagrożenia dla jakości procesów lub wyrobów oraz stwierdzone niezgodności procesów, podlegają natychmiastowym działaniom korygującym lub zapobiegawczym.

Wewnętrzne audity jakości
System zarządzania jakością wdrożony w Fabryce podlega systematycznym auditom wewnętrznym dokonywanym przez przeszkolonych auditorów wewnętrznych zgodnie z rocznym planem auditów.
Auditom podlegają obszary systemu jakości, procesy oraz wyroby. Celem auditów jest ocena efektywności poszczególnych obszarów systemu jakości oraz inicjowanie jego modyfikacji i ulepszeń.

Szkolenie personelu
Szkolenia w Fabryce stanowią ważny element systemu jakości a potrzeba ich przeprowadzania wynika z:

  • ciągłego postępu technologicznego (nowe technologie i urządzenia)
  • konieczności dostosowania się do wymagań wolnego rynku

Na podstawie zgłoszeń potrzeb szkolenia w Fabryce tworzy się „Roczne plany szkoleń”.

Metody statystyczne
Złożony proces produkcji wyrobu jest nadzorowany poprzez stosowanie metod statystycznych na podstawie zapisów
z przeprowadzanych kontroli i badań.